หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่าน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: eakkarinpingpong ที่ 29 ก.ย. 20, 00:58 น

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่าน


กระทู้: รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่าน
เริ่มกระทู้โดย: eakkarinpingpong ที่ 29 ก.ย. 20, 00:58 น
งานวิจัยเรื่อง    รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ                   
                 การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R เพื่อ
                 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
                 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไทรงาม
ผู้วิจัย            นายเอกรินทร์ พลวัฒน์
ปีการศึกษา     ๒๕๖๑

   การวิจัย เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนไทรงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนไทรงาม ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน จับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R และ (๓) ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไทรงาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมีนักเรียน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๑๑ คนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย (๑) ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่าน แบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๖ เรื่อง (๒) คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอ่าน แบบ SQ๔R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คู่มือการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลารวม ๒๐ ชั่วโมง (๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิด  ๔ ตัวเลือก จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับละ ๓๐ ข้อ  (๔) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอ่าน แบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R การเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านการอ่านจับใจความ และการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test)
   จากการศึกษาพบว่า
   ๑.  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                              มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๗.๗๖/๘๓.๒๒ 
   ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนไทรงาม หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๔R สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
   ๓.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบSQ๔R ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไทรงาม อยู่ในระดับมากที่สุด                                         (x-bar =๔.๔๔)