หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: yuowalukmaa ที่ 30 เม.ย. 20, 15:35 น

การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


กระทู้: การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เริ่มกระทู้โดย: yuowalukmaa ที่ 30 เม.ย. 20, 15:35 น
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
         อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัย         นางเยาวลักษณ์  มาส้มซ่า
ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ

   การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้   ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันในการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามความคิดเห็นของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตามความคิดเห็นของครู เป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ และชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ   ในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ

   ผลการวิจัย พบว่า
   1. การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวทาง  การดำเนินงานดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนเกี่ยวช้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยอาจพาไปศึกษาดูงานแนะนำแนวคิด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวีดีทัศน์ พูดคุยปรึกษาหารือ แนะนำบทความหรือหนังสือเพื่อกระตุ้นการคิด 2) จัดครูให้ทำงานจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการตามการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการมีภาวะผู้นำร่วมโดยผู้บริหารจัดให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์การจัด การเรียนรู้ (2) ด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันโดยผู้บริหารและครูทุกคนทราบและเข้าใจโดยครูร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน (3) ด้านการมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจโดยครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (4) ด้านการทบทวนไตร่ตรองผล (5) ด้านการสนับสนุนโดยสถานศึกษามีการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ (6) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
   2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัด   การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การมีภาวะผู้นำร่วม การทบทวนไตร่ตรองผลและการสนับสนุนตามลำดับ
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก