หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปร และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: วีระชัย ชาปู่ ที่ 25 เม.ย. 20, 14:19 น

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปร


กระทู้: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปร
เริ่มกระทู้โดย: วีระชัย ชาปู่ ที่ 25 เม.ย. 20, 14:19 น
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้
      โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน   นายวีระชัย  ชาปู่
ปีการศึกษา    2562
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบ  การเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  จำนวน 2 ห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  30  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน  32  คน รวมทั้งสิ้น 62 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน  เนื่องมาจากทางโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2016  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30 ข้อ  4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ 
         ผลการศึกษาพบว่า   
   1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่า E1/E2  เท่ากับ  83.92/82.89  แสดงว่ามีประสิทธิภาพ    สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016) จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก