หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 24 เม.ย. 20, 22:53 น

การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล


กระทู้: การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 24 เม.ย. 20, 22:53 น
ชื่องานวิจัย       การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
ผู้วิจัย         นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
ปีการศึกษา      2562

บทคัดย่อ

   การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต  2  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านหนองข่า  (คุรุประชาวิทยา)  จำนวน  26  คนกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาฟุตซอล  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ t-test dependent  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลรายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต  2  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.25/86.53  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  รายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาฟุตซอล รายวิชาพลศึกษา (ฟุตซอล)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลรายวิชาพลศึกษา  (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.51)
   ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  รายวิชาพลศึกษา        (ฟุตซอล)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งสามารถ สร้างแรงจูงใจทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความสุขในการเรียนนำผลการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและผู้สนใจในการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  ต่อไป