หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัต

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 22 ม.ค. 20, 12:13 น

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัต


กระทู้: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัต
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงาน ที่ 22 ม.ค. 20, 12:13 น
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) 3) ศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ จำนวน 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า     
   1. รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เชื่อมโยง (T : Tether) ขั้นที่ 2 เรียนรู้ (M : Mastery) ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยน (N  : Negotiate) ขั้นที่ 4 นำไปใช้ (A  : Apply) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/88.18 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
   2. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) พบว่าความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .01
   3. ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) ในช่วงระหว่างเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
   4. นักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกีฬาปันจักสีลัตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (TMNA Model) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด