หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: kakala111 ที่ 7 พ.ย. 19, 15:01 น

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา


กระทู้: การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
เริ่มกระทู้โดย: kakala111 ที่ 7 พ.ย. 19, 15:01 น
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา                    เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด
ผู้ศึกษา   นางพิมลพรรณ  อินทรแหยม  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด สังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า  
ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและ หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  และ 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  20 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Samples) เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนของกลุ่มตัวอย่างจึงทำให้สามารถสังเกตให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental design)  ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ้ำสองครั้ง (One group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด จำนวน 7 เล่ม  2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์   สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  จำนวน 35 แผน  3) แบบประเมินวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  จำนวน 20 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ

   ผลการศึกษาพบว่า
   1. ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.38/83.00
   2. การเปรียบเทียบทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี  ก่อนเรียนและหลังเรียน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน   
   3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 ปี  มีค่าเท่ากับ  0.70 คิดเป็นร้อยละ 70.00