หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 23 ส.ค. 19, 21:15 น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น


กระทู้: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ 23 ส.ค. 19, 21:15 น
ชื่องานวิจัย   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
   ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้ศึกษา   ปัทมา  เรืองอุดมโชคชัย
ปีที่ศึกษา      2560
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 210 คน            การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามเทศบาลที่สังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า          5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)
ผลการวิจัย พบว่า
1.กปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์กร มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม ส่วนด้านปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
   2.กระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมมีการดำเนินการ    อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการศึกษาในระบบมีการดำเนินการมากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ตามลำดับ ส่วนด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีการดำเนินการน้อยที่สุด
   3.กปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ด้าน คือ ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสาร ตามลำดับ และส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้ร้อยละ 70.23