หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การศึกษา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ผลงาน ที่ 16 ส.ค. 19, 23:48 น

การศึกษา


กระทู้: การศึกษา
เริ่มกระทู้โดย: ผลงาน ที่ 16 ส.ค. 19, 23:48 น
ชื่อผลงานทางวิชาการ   การใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน
ผู้เขียน         นางสาวปิยนุช ปกครอง
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สังกัด         โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ปีการศึกษา         2561

บทคัดย่อ
   
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ
การอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน         2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ชุดการเรียนรู้การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอ่านและเขียนพยัญชนะไทย
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (¯x) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและ
เขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ฝึกการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านและเขียนพยัญชนะไทยของเด็กปฐมวัยก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 24 คน ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 53.58 และได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 82.75 โดยมีค่าผลต่างของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 29.16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05