หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - “ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 4 ก.ค. 19, 15:49 น

“ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน


กระทู้: “ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 4 ก.ค. 19, 15:49 น
ทีโอที พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง “โครงการ TOT Young Club” ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร
 
วันนี้ ​(4 ก.ค. 2562) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร

โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ระหว่าง ทีโอที  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ มีนายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที  นายเรืองศักดิ์    ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที  นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 

​นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร  ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที

โดยปัจจุบัน “โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เป็นโครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ/ทีโอที)  ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร) และภาคสังคมประชาชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
 
 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สกลนคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่การ “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาซึ่งมีคุณค่าคือ ผ้าย้อมครามธรรมชาติ เป็นเส้นใยธรรมชาติที่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เซรามิกกุดนาขาม ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นการให้เยาวชนและชุมชนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

​นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.  ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า  TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)

รวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร โดยโครงการ  TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ของปีนี้  สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย

​- ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้านไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Application TYC e-Commerce 

​- เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงการทำแผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

​- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สนับสนุนคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการอบรม และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม พร้อมจัดดูแลสถานที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน และระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook / website และ Youtube


กระทู้: “ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 4 ก.ค. 19, 15:53 น
“ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน