หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระกา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: อารียา โอบนิธิกุล ที่ 25 ม.ค. 18, 22:11 น

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระกา


กระทู้: รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระกา
เริ่มกระทู้โดย: อารียา โอบนิธิกุล ที่ 25 ม.ค. 18, 22:11 น
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวอารียา   โอบนิธิกุล
ปีการศึกษา   2559

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ4) เพื่อศึกษาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  จำนวน ทั้งสิ้น 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) สมุดคำศัพท์ Book123 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      2)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า
   1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 91.55/82.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75
   2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น                          มีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7192
    3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีช่วยจำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   4. นักเรียนมีความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05