หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: area2557 ที่ 4 ธ.ค. 14, 11:11 น

การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์


กระทู้: การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
เริ่มกระทู้โดย: area2557 ที่ 4 ธ.ค. 14, 11:11 น
การบริหารเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
16-17 ธันวาคม 2557
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พรอมตัวอยางการจัดทํา
Venture Capital หรือธุรกิจรวมทุน หรือกองทุนรวมลงทุน
Consortium สัญญากิจการคารวม
Joint Venture
แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออานเกมสการบริหารโครงการอสังหาฯ
ของ บมจ. 3-5 บริษัทฯ โดยนักวิเคราะหการเงินหมวดอสังหาริมทรัพย
โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
เกณฑการวัดจุดคุมทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
นักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพดานการเงินดวยประสบการณมหาชนกวา 30 ป
โดย อาจารยมนตรี เหมวิจิตร
การนํากิจการเขาตลาดหลักทรัพย
การคํานวณความคุมคาของการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/re123.php