หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  พิมพ์หน้านี้ - เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:00 น

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:00 น
“ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต  ดังพระราชดำรัสว่า “ ความเจริญ  ของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพของตนเองเป็นหลักสำคัญ ”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:01 น
“ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ ดังพระราชดำรัสว่า  “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือได้ด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:02 น
“ขวนขวายใฝ่หาความรู้ ดังพระราชดำรัสว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง  เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือ  ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:02 น
“คนไทยกราบไหว้พระมหากษัตริย์ด้วยใจ    ไม่ใช่ทำเพราะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์คนไทยการกราบไหว้พระองค์ท่าน  เพราะคุณความดีที่ทรงมีต่อคนไทย  คนไทยตระหนักดีว่าพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนัก  มากกว่า  ๖๐  ปี  ในหลวงทรงคิด ทรงสร้าง ทรงลงมือทำโครงการมากมาย  เพื่อประชาชนคนไทยของพระองค์เอง”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:03 น
“ทรงปลดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรทุกชนเผ่ามิได้แบ่งแยก  เพื่อขจัดความเดือดร้อนให้อยู่เย็นเป็นสุข  น้ำพระทัย ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา  ในวโรกาส ๕  ธันวามหาราช  ขอจงทรงพระเจริญ”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:03 น
“ชาติไทยเรามีเอกราชอยู่ตราบจนทุกวันนี้ได้  ก็เพราะมีพระมหากษัตริย์ผู้ชาญณรงค์ คอยปกป้องสยามประเทศมาโดยตลอดเราชาวไทยทุกคน   ต้องปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:04 น
“เมืองไทยของเราประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช้ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่โดยลำพัง”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:04 น
“จะมีสักกี่ครั้ง  ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดีถวายงานให้  “ในหลวง”  ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ  และช่วยกันเผยแพร่พระราชกรณียะกิจ  เพื่อ  “ในหลวง”  ของพวกเรา”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:05 น
“การที่เราเคารพพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้  แต่เราเคารพด้วยพระราชจริยวัตรพระเมตตา  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทย”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:05 น
“เทิดไว้เหนือเกล้า ชาวไทย แสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้ง และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 13 ก.ค. 12, 13:06 น
“หลักของคุณธรรม  คือ  การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง  ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็น
ต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตใจสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว  ช่วยให้สามารถแสดงความรู้  ความคิด ในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัด ไม่ผิดหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 16 ก.ค. 12, 09:07 น
“ความเข้มแข็งในจิตใจสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็ก  เพราะว่าต่อไปถ้าชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข็มแข็งภายในใจ  ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆนั้นได้”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 16 ก.ค. 12, 09:10 น
“จะอยู่ภาคไหน ๆ   ก็ไทยด้วยกัน   มีที่ยึดเหนี่ยวรวมไจไทยทั้งชาติ   คือสถาบันพระมหากษัตริย์  ขอรวมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง  ขอให้พระองค์ท่านทรงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 16 ก.ค. 12, 09:11 น
“ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่าย  ปฏิบัติได้ผลเป็น ที่ยอมรับโดยทั่วกัน”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 16 ก.ค. 12, 09:13 น
“วิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้   จะต้องมีทุกข์มีภัยมีอุปสรรค  ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ  ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น  ข้อสำคัญอยู่ที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ  และเตรียมการให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญ  และแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนทั้งนั้น  ด้วยความไม่ประมาท  ด้วยเหตุผล  ด้วยหลักวิชาการ  และความสามัคคีธรรม  จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบา  และกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 16 ก.ค. 12, 09:15 น
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง    โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย     ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ  ทุกครั้งพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้คณะแพทย์   ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และแพทย์อาสาสมัคร  โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด  เพื่อจะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: originalkeng ที่ 16 ก.ค. 12, 13:53 น
ด้วยพระบารมีที่ยิ่งใหญ่สุดหาที่ใดเปรียบเทียบได้


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:45 น
“ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนม์ ๑๔-๑๕  พรรษา ทรงซื้อแซกโซโฟนมือสองราคา  ๓๐๐  ฟรังก์  มาหัดเล่น   โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง  และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:48 น
“พระมหากษัตริย์ไทย  จึงทรงเป็นพุทธมามะกะ  ทรงปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:48 น
“สามัคคี คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง  ด้วยการเห็นอกเห็นใจ  ซึ่งกันและกัน  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อย่างตรงไปตรงมา  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น  คือความมั่นคงของบ้านเมือง”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:49 น
“สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์  สองพระบาทดั้นทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล  หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:49 น
“ท่านผู้ใหญ่ไปตรวจราชการที่ไหน   ถ้าไปถึงไม่มีใครเลี้ยงก็โกรธ    แต่ถ้าไปถึงแล้วเลี้ยงก็พอใจ   แต่ว่าเงินที่เลี้ยงนะเอามาจากไหน   เมื่อไม่มีเงินรับรองของส่วนภูมิภาค  ก็ต้องไปเรี่ยไรกัน  ไปเรี่ยไรจากข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือไม่อย่างนั้นก็ไปขูดรีดจากพ่อค้าแล้ว พ่อค้าก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุน มันก็กลายเป็นคอรัปชั่นไป”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: ascom_4 ที่ 17 ก.ค. 12, 08:50 น
“ความมีใจจริงที่ขาดไม่ได้ในการทำงานมีสองประการ หนึ่งคือ  ความจริงใจต่อผู้ร่วมงานซึ่งมีลักษณะประกอบด้วย ความซื่อตรง เมตตา หวังดี พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือ และส่งเสริมกันทุกขณะ และในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ ร่วมชาติร่วมโลกกัน ประการที่สอง ได้แก่ความจริงใจต่องานมีลักษณะเป็นการตั้งสัตย์อธิษฐาน  หรือการตั้งใจจริงที่จะทำงานในให้เต็มกำลัง”


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: kesinee7013 ที่ 17 ก.ค. 12, 10:37 น
ขอร่วมเทิดพระเกียรติด้วยพระราชดำรัสหนึ่ง ที่คนไทยควรจะปฏิบัติตามเป็นอย่างมาก เพราะคำว่าเสรีภาพนั้น มิใช้มีโดยไม่จำกัด

"การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความปกติสุขของส่วนรวมด้วย "


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:50 น
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์เบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:50 น
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:51 น
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:51 น
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:52 น
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:52 น
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:52 น
ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าด ินได้ดี


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:53 น
 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:53 น
 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:54 น
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:54 น
. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:55 น
ทหารไทยทุกคนเทิดทูนและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:55 น
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:56 น
 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:56 น
 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:57 น
 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:57 น
ยอดกษัตริย์นักพัฒนา


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:58 น
. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:58 น
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:58 น
ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์
เริ่มกระทู้โดย: tp_ying46 ที่ 17 ก.ค. 12, 12:59 น
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง