หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: desh22 ที่ 9 ส.ค. 22, 16:15 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: desh22 ที่ 9 ส.ค. 22, 16:15 น
ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ผู้รับผิดชอบ ภานุมาศ  ยาไทยสงค์
ระยะเวลาการประเมินโครงการ 2563-2564

 ผู้ประเมินโครงการในฐานะศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียน ได้พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงใดโดยใช้ทฤษฎี CIPPIE MODEL ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านหลัก 1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context: C) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input: I) 3) ด้านกระบวนการ (Process: P) และ 4) ด้านผลผลิต (Product: P)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและ ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศหลายรายการ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว
มีผลมาจาก
1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะ
การถ่ายทอดมาให้ความรู้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม และจัดแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมให้แก่ครูและนักเรียน
3. ผู้บริหารมีการบริหารอย่างเป็นระบบ คือ มีการศึกษาสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล และ นำมาหาแนวทางแก้ไข มีแผนในการดำเนินกิจกรรมชัดเจน ดำเนินการตามแผน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง