หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: นายจักรี วัฒนะ ที่ 9 ส.ค. 22, 10:10 น

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กระทู้: การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มกระทู้โดย: นายจักรี วัฒนะ ที่ 9 ส.ค. 22, 10:10 น
ชื่อผลงาน       การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ปีการศึกษา 2564
ผู้วิจัย      นายจักรี  วัฒนะ
ปีการศึกษา    2564

บทคัดย่อ
   การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”  ปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model  เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรในวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1001 คน และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 471 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปฏิบัติงานในโครงการ  นักเรียนในโครงการ และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 7 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1-4  ตามลำดับ ดังนี้ .84,  .82,  .94 และ .91 แบบบันทึกทักษะการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 
1.   ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งมีพื้นที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากการปลูกผักเพื่อนำมาบริโภค แล้วได้ขยายกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.   ความพอเพียงหรือเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการมีความพร้อมด้านสถานที่  งบประมาณ  บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา
3.   การปฏิบัติด้านกระบวนการของการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การจัดโครงการครั้งนี้ มีการเตรียมการเป็นอย่างดีทุก ๆ ด้าน ทั้งขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะครู กรรมการสถานศึกษา              ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน
      4. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ด้านผลผลิต  มีดังนี้
         4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
         4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
   จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิต พบว่า กิจกรรมตามโครงการสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดรายได้ให้กับครอบครัว เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง