หน้า : พิมพ์หน้านี้ - วิศวลาดกระบัง “เป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: _mikanu_2_ ที่ 11 ก.ย. 21, 12:23 น

วิศวลาดกระบัง “เป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม”


กระทู้: วิศวลาดกระบัง “เป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม”
เริ่มกระทู้โดย: _mikanu_2_ ที่ 11 ก.ย. 21, 12:23 น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 61 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เริ่มมาจากศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในจังหวัดนนทบุรี และด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในที่สุดได้ย้ายมาที่ลาดกระบัง กลายมาเป็นคณะวิศวลาดกระบังที่ใหญ่ที่สุด มีหลักสูตรมากที่สุดในปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพของสังคม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนแข็งแกร่งเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คือสถานศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อผลิตวิศวกรชั้นนำของประเทศไทย ให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยการนำของท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคณบดีทุกท่าน ด้วยการวางนโยบายที่เข้มแข็งสอดคล้องกับภาวการณ์ของโลก ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการสู่ระดับสากล สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน พัฒนารากฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เจริญเติบโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 29 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปกติ 13 สาขา หลักสูตรนานาชาติ 12 สาขา หลักสูตรต่อเนื่องอีก 4 สาขา นอกจากนี้ยังมีสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์คือ ความภาคภูมิใจของเราทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคมไทย ตามปณิธานที่วางไว้ คือ ให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน”
ในด้านการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ดิจิตัล และนวัตกรรมของโลก นักศึกษาสามารถเรียนควบปริญญาตรี 2 สาขาและสอบเพื่อรับปริญญาต่างคณะได้ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนปริญญาตรีควบคู่ปริญญาโทเพื่อนำไปใช้ในการทำงานและเชื่อมโยงกับการศึกษาสาขาอื่น ๆ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเรียนแบบ Unified Program คือ เรียนควบปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อร่นระยะเวลาเรียนให้สั้นกว่าเดิม ทั้งที่ สจล. และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รวมทั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ, วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ, วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, University of Glasgow, UK, University of Reading, UK, Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan ทำให้บัณฑิตที่จบวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับการยอมรับเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ
ในด้านงานวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสังคม หรืองานวิจัยเชิงลึก ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้ผลิตนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ตอบโจทย์สังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิจัยและพัฒนา AI เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เป็นต้น
“วิศวลาดกระบัง ยังได้เข้าไปสนับสนุนงานด้านสังคม ช่วยเหลือสังคมและชุมชนรอบสถาบัน ให้ความเห็นทางด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนรอบข้างเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีแบบแผน เราชาว สจล. มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ และยึดหลักการที่ว่า “เป็นหนึ่ง และเป็นที่พึ่งของสังคมไทย” รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือสังคม รวมใจรวมพลัง เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ไม่แพ้ใครในโลก”
 น้องๆ ที่อยากเป็นวิศวกรมืออาชีพ ร่วมเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคมกับวิศวลาดกระบัง และเป็นสมาชิกใหม่ในร่มรั้วชงโคกับเรา ตามกำหนดรับสมัครนักศึกษา TCAS 2565 ในรอบ TCAS1- Portfolio ของโครงการต่างๆ TCAS 2 –Quota  TCAS3 Admission และ TCAS4 รับตรงอิสระ         
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kmitl001 
……………………………………………………………….
ประชาสัมพันธ์ : PIMDAWAAN
วันที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ : 10-09-64