หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - กรมการท่องเที่ยวขานรับชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 9 ก.ย. 21, 19:27 น

กรมการท่องเที่ยวขานรับชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay


กระทู้: กรมการท่องเที่ยวขานรับชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 9 ก.ย. 21, 19:27 น
กรมการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตามแนวทาง      การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชุมชมอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน เช่น การจัดการขยะ ของเสียอย่างเป็นระบบ การนำกลับมาใช้ซ้ำ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและต้นทุนในการจัดการและสามารถ   นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ การใช้พลังงานหมุนเวียน การออกแบบที่พักเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

โดยวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม   การพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly Homestay) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมี โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการ   ตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) ที่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับโฮมสเตย์ของตนเองไปสู่การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรม     การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกในชุมชน รวมถึงต่อนักท่องเที่ยว และต่อยอดสร้างจุดขายโฮมสเตย์ที่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนต่อไป

#กรมการท่องเที่ยว #การส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ #Eco-friendly Homestay #การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #โฮมสเตย์ไทย #การพัฒนาโฮมสเตย์ #การยกระดับโฮมสเตย์ #โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กระทู้: กรมการท่องเที่ยวขานรับชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 9 ก.ย. 21, 19:29 น
กรมการท่องเที่ยวขานรับชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay