หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่บทคัดย่อ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ร.ท.มณฑน ที่ 12 มิ.ย. 21, 21:30 น

เผยแพร่บทคัดย่อ


กระทู้: เผยแพร่บทคัดย่อ
เริ่มกระทู้โดย: ร.ท.มณฑน ที่ 12 มิ.ย. 21, 21:30 น
ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข    (พิณพลราษฎร์บำรุง) ผู้รายงาน  ว่าที่ ร.ท.มณฑน  สีเดือน ปีการศึกษา  2563
 
 การรายงานครั้งนี้เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ใช้รูปแบบจำลองของซิปป์ CIPP Model โดยมี                 วัตถุเพื่อ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง)และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสมอแข                  (พิณพลราษฎร์บ ารุง)  2) เพื่อประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)  3) เพื่อ ประเมินการปฏิบัติ/ดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง)  4) เพื่อประเมินดา้นผลผลิตผลที่เกิดจาก การด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง)  4.1) ความสำเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้านกาย ศีล จิต และ ปัญญา  4.2) ประเมินความสำเร็จต่อด้าน บ้าน วัด โรงเรียน   ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง            ที่ใช้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข                      (พิณพลราษฎร์บ ารุง) จ านวน 81 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 10 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3-6  จ านวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จ านวน  32 คน โดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ จ านวน 4 ฉบับ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X-bar )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการประเมินโครงการ  พบว่า  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง)  ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ในภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar  =4.79,S.D. =0.37)   2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง) ในภาพรวม พบว่า มีความพร้อมและ               ความพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar  =4.80,S.D.=0.41)   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง) ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติ/การดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar  =4.74,S.D.=0.39)   4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ ารุง) ในภาพรวม พบว่า มีความส าเร็จอยู่ในระดับ มากที่สุด (X-bar  =4.76,S.D.=0.33)