หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวเขมจิรา สุนทร ที่ 5 มิ.ย. 21, 15:08 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: นางสาวเขมจิรา สุนทร ที่ 5 มิ.ย. 21, 15:08 น
ชื่อผลงานวิจัย   รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ชื่อผู้วิจัย   นางสาวเขมจิรา  สุนทร
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ   โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)   เทศบาลเมืองชะอำ
   อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ปีที่ทำวิจัย   2562

บทคัดย่อ
   รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์                   วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75   3)  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง          ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 28 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียนนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  และ (3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเคอร์ท มี 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  91.14 / 94.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80

   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา             ปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.44)