หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงาน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: ปัญลักษณ์ แก้วแฝก ที่ 12 พ.ค. 21, 12:56 น

เผยแพร่ผลงาน


กระทู้: เผยแพร่ผลงาน
เริ่มกระทู้โดย: ปัญลักษณ์ แก้วแฝก ที่ 12 พ.ค. 21, 12:56 น
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    :   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  เรื่อง  ชนิดและ
                   หน้าที่ของคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ชื่อผู้วิจัย     :  นางสาวปัญลักษณ์  แก้วแฝก   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                  โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย     :  ปีการศึกษา  2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระ                การเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18  แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง 2) บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7  เรื่อง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 40  ข้อ และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5  ระดับของลิเคิร์ท  จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                   การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – test  Dependent Samples)    
                ผลการวิจัย  พบว่า
                  1.  บทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  82.14/81.11  
        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
                   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57