Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน  (อ่าน 4 ครั้ง)
Guest
นางสาวนริศรา สมัครณรงค์
 

รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 30 ก.ย. 20, 16:28 น

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน               ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)                      (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่กำลังเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา              ท31201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 34 คน โดยจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียน รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research) ด้วยการทดลอง           กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ตัวแปรตาม ได้แก่                    (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และ(2) ความพึงพอใจของนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1)    หนังสือส่งเสริมการอ่าน          ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 6 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา ท31201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ                  (3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เป็นแบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 6 ชุด จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ทั้ง 6 ชุด มีระดับคุณภาพเหหมาะสมมากที่สุด และผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ
             ชุดที่ 1 เรื่อง ข้าว...บอกคุณค่าของชาวนา ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 82.87/81.18
      ชุดที่ 2 เรื่อง ปลาร้าท้องถิ่น ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 83.18/80.29
      ชุดที่ 3 เรื่อง ประตูสู่ถิ่นเพชรบูรณ์ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 83.04/82.06
      ชุดที่ 4 เรื่อง ของดีท้องถิ่นบ้านเรา ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 84.41/82.06
      ชุดที่ 5 เรื่อง ขนมจีนถิ่นหล่มฯ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 86.29/84.12
      ชุดที่ 6 เรื่อง ปลาส้มวังชมภู ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 89.27/93.53
   จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 84.80/83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน                 ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีค่าเท่ากับ 0.7213 หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.13 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 72.13
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม              การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) นักเรียน               มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.44 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.39 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.82 และเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 58.14 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.33 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30.20 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 (  = 4.85) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 (S.D. = 0.46)  
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้