Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน  (อ่าน 4 ครั้ง)
Guest
นางสาวนริศรา สมัครณรงค์
 

รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 30 ก.ย. 20, 16:28 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน               ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)                      (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่กำลังเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา              ท31201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 34 คน โดยจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดห้องของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียน รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research) ด้วยการทดลอง           กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 4  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ตัวแปรตาม ได้แก่                    (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และ(2) ความพึงพอใจของนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1)    หนังสือส่งเสริมการอ่าน          ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 6 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1 รหัสวิชา ท31201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ                  (3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เป็นแบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 6 ชุด จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ทั้ง 6 ชุด มีระดับคุณภาพเหหมาะสมมากที่สุด และผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ
             ชุดที่ 1 เรื่อง ข้าว...บอกคุณค่าของชาวนา ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 82.87/81.18
      ชุดที่ 2 เรื่อง ปลาร้าท้องถิ่น ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 83.18/80.29
      ชุดที่ 3 เรื่อง ประตูสู่ถิ่นเพชรบูรณ์ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 83.04/82.06
      ชุดที่ 4 เรื่อง ของดีท้องถิ่นบ้านเรา ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 84.41/82.06
      ชุดที่ 5 เรื่อง ขนมจีนถิ่นหล่มฯ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 86.29/84.12
      ชุดที่ 6 เรื่อง ปลาส้มวังชมภู ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 89.27/93.53
   จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 84.80/83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน                 ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีค่าเท่ากับ 0.7213 หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.13 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 72.13
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม              การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) นักเรียน               มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.44 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.39 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.82 และเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 58.14 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.33 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30.20 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเยือนถิ่นเพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 (  = 4.85) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 (S.D. = 0.46)  
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้