Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด T
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด T  (อ่าน 4 ครั้ง)
Guest
เกรียงไกร ราวิชัย
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด T

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 7 ก.ย. 20, 14:24 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

ชื่อผู้ศึกษา นายเกรียงไกร ราวิชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่


ปีที่รายงาน 2562


บทคัดย่อ


งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง (2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 (3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และ (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมี 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน (2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน (3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน รวมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล วัดศรีปิงเมือง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (4) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย

งานวิจัยนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ( ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเนื้อหาวิชาที่ยากต่อการสอนของครู และการทำความเข้าใจของนักเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และการขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียน ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาโดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นสร้างการเชื่อมต่อ (Plugging in) ขั้นเสริมพลังการเรียนรู้ (Powering up) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลสร้างความหมาย (Synthesizing) ขั้นใช้แหล่งความรู้ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing) และขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.09/87.50 และดัชนีประสิทธิผล 0.7386 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.12)

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้