Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี  (อ่าน 6 ครั้ง)
add

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 ก.ย. 20, 15:38 น

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ศึกษา          นายประหยัด  แก้วพิลึก  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตำบลศรีสำราญ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์      2563
   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี-สำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัย           3) ประเมินกระบวนการ  4) ประเมินผลผลิต และ 5) ประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ โดยทำการศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน 351 คน ประกอบด้วย ครู 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียน 159 คน ได้มาโดยกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน หน่วยการสุ่มใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  ผู้ปกครองนักเรียน 159 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามครูหัวหน้ากิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ฉบับที่ 6 แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานที่ 14 ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฉบับที่ 7  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายสรุปในเชิงพรรณนาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการและอยู่ในระดับมาก  3  ตัวชี้วัด ได้แก่  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรม  และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ
   2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  4  ตัวชี้วัด ได้แก่  เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ ความชัดเจนของงบประมาณและด้านสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่  ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
   3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการ โดยการประเมิน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
   4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  และอยู่ในระดับปานกลาง  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
   5. ผลการประเมินประเด็นผลกระทบของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  อยู่ในระดับมาก  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ
      สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็น คือ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยของโครงการ ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ  ประเด็นผลผลิตของโครงการ และประเด็นผลกระทบของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ตัวชี้วัด ได้แก่  ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์  เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ  ความชัดเจนของงบประมาณ  สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางาน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด้านกระบวนการการจัดกิจกรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินโครงการ นอกนั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้