หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การประเมินการสอนของครู  (อ่าน 29 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ส.ค. 20, 12:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
"การประเมินการสอนของครู"     

1) มโนทัศน์และแนวคิดในการประเมินการสอน
     สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2524 : 82-87) ได้เสนอมโนทัศน์และแนวคิดในการประเมินการสอน เมื่อพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
         - การประเมินการสอน หมายถึง การพิจารณาว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนเพียงใด  คุณภาพของผลผลิตเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมินผลการสอนหรือ   ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านการสอน ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ แล้วประเมินจุดมุ่งหมายของการสอนและประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
         - การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของกระบวนการสอนการเรียน และจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการสอนเป็นสำคัญ การประเมินจึงต้องเน้นที่กระบวนการหรือกระบวนการในชั้นเรียน ซึ่งอาจใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง หรือให้เพื่อนผู้สอนเป็นผู้ประเมิน และ  การประเมินควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ (1) ภูมิหลังทางสังคมและทางวิชาการของผู้เรียน (2) จุดมุ่งหมายของการสอน (3) คุณภาพของเครื่องมือการประเมินผล (4) ความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายเนื้อหาวิชาวิธีการสอนและการประเมินผลการเรียน (5) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (6) ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของผู้เรียน (7) ความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (8) การรับรู้ในความก้าวหน้าของผู้เรียน (9) การประเมินตนเอง หรือข้อติชมจากเพื่อนผู้สอน (10) ผลงานของผู้เรียน
          - การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน และผลของการสอนไปพร้อมกัน
          - การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนหรือการจัด   การเรียนการสอน ซึ่งเป็นการประเมินการสอนทั้งระบบ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตมาพิจารณาประเมิน

     กล่าวโดยสรุป  การประเมินการสอนของครูถือว่าเป็นหน้าที่ที่ครูควรแสวงหาข้อติชมเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของตนในทุกรูปแบบเพื่อการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถ้าจะมีการประเมินการสอนเพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ และตำแหน่งทางวิชาการ ก็ถือว่าสมเหตุสมผล เพราะว่าการสอนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครู

2)  บทบาท/จุดหมายของการประเมินการสอนของครู
      Bolton (quoted in Raths 1982 : 612) ได้กล่าวถึงหน้าที่และเป้าหมายในการประเมินครู (การสอน) ไว้ 6 ประการ ดังนี้
      (1) ปรับปรุงการสอนโดยผ่านการบ่งชี้แนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการสอน สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการสอน
      (2) สนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงงานของครู เป็นต้นว่าการให้ดำรงตำแหน่งหรือการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า
      (3) ปกป้อง คุ้มครองผู้เรียนจากภาวะการไร้สมรรถภาพ และป้องกันครูให้พ้นจากภาวะที่ผู้บริหารขาดประสบการณ์ด้านวิชาชีพ   
      (4) ให้รางวัล แก่ผู้ปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
      (5) ช่วยให้กระบวนการคัดเลือกครูของระบบโรงเรียน มีความเชื่อถือได้
      (6) กำหนดพื้นฐานสำหรับการวางแผนและพัฒนาด้านวิชาชีพของครู

      Popham (1973 : 63) ได้กล่าวว่า บทบาทสำคัญของการประเมินการสอน (ครู) ได้แก่ เพื่อปรับปรุงการสอน และประเมินทักษะการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ Francis (1977 : 1193) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินการสอนประกอบด้วย
       (1) เพื่อปรับปรุงการสอน โดยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้สอนด้านเอาใจใส่เทคนิคการสอน
       (2) เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใช้ประกอบการตัดสินใจ         การบริหาร และสำหรับครูในด้านต่าง ๆ
       (3) เพื่อจัดหาสารสนเทศให้กับผู้เรียนในการคัดเลือกเรียน

      Porter ( 1988 : 2) มีความเห็นว่าการประเมินครูเป็นแนวคิดที่สร้างศักยภาพในการสอนของครูให้แกร่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
       (1) เพื่อให้หนังสือรับรองแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
       (2) เพื่อทำให้เป้าหมายงานของครูมีความกระจ่างชัดมากขึ้น
       (3) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของครูโดยทำการวินิจฉัยและกำหนดจุดมุ่งหมายสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง
        (4) เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     Millman (1983 : 13)  ก็มีความเห็นลักษณะเดียวกัน คือ จุดมุ่งหมายของการประเมินครู ก็เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู ช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหาร แนะนำนักเรียนในการเลือกรายวิชา และส่งเสริมการวิจัยในด้านการสอน ซึ่งบทบาทหลักการประเมินจะประกอบด้วย
        (1) บทบาทในการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) เป็นการประเมินเพื่อช่วยครูให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน โดยจัดหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นำมาพิจารณาตัดสินและแนะนำด้วยเหตุผลว่าจะสอนอะไร และสอนอย่างไร
        (2) บทบาทในการประเมินสรุปผล (Summative evaluation) เป็นการประเมินเพื่อสนองการตัดสินใจในเชิงบริหารเกี่ยวกับตัวครู

3)  องค์ประกอบในการประเมินการสอน
       Lemlech ( 1979 : 262) กล่าวว่า องค์ประกอบในการประเมินการสอนที่สามารถพิจารณาตัดสินได้ มี 3 ประการ คือ
       (1) พฤติกรรมด้านบุคคลและด้านวิชาชีพของครู
       (2) ความสามารถทางด้านเนื้อหาวิชา และ
       (3) ทักษะด้านกระบวนการของครู เมื่อมองที่บทบาทหน้าที่ของครูในชั้นเรียน

      Waterhouse ( 1983 : 39) เห็นว่าคุณลักษณะที่สนับสนุนด้านการสอนของครูประกอบด้วย
       (1) คุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ ความอดทน  ความสนุกสนาน  การควบคุมตนเอง  ความยืดหยุ่น
       (2) สมรรถภาพด้านเทคนิคในการเสนอความรู้ ได้แก่ เทคนิคการแสดงให้เหตุผล การถามคำถาม การอภิปราย การเป็นผู้นำ รวมทั้งน้ำเสียง ภาษา และท่าทางในการสื่อสาร
       (3) ความรู้ในเนื้อหาวิชา ได้แก่ ความเข้าใจในโครงสร้างเนื้อหาวิชา ความสามารถในการเสนอตัวอย่างที่ดี การอธิบาย พร้อมภาพประกอบ การเล่าเรื่อง และการบรรยายเนื้อหาอย่างแจ่มชัด

     Brown (quoted in Freiberg and Waxman. 1988 : 11) ได้เสนอตัวแปรที่ใช้ในการสังเกตชั้นเรียน ซึ่งเป็นตัวแปรด้านครูผู้สอนประกอบด้วย
      (1) การกำกับติดตาม
      (2) กิจกรรมการสอน ได้แก่ การอธิบาย การอภิปราย การทบทวนงานที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ การจัดการชั้นเรียน การกำหนดงาน การปฏิสัมพันธ์ และการใช้ระเบียบวินัย

     นิราศ จันทรจิตร (2534 : 65) ได้สรุปองค์ประกอบ และคุณลักษณะด้านการสอนของครู มี 7 ประการ ดังนี้
       (1) การวางแผนและการเตรียมการสอน
       (2) บุคลิกภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
       (3) การเลือกใช้กลวิธีการสอน ทักษะการสอน และการใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์
       (4) การจูงใจและการเสริมแรง
       (5) การเอาใจใส่ การมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ความสำคัญในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
       (6) การจัดการชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
       (7) การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ
   
       กล่าวโดยสรุป การประเมินการสอนของครูมีหลายลักษณะ แต่ก็มีเป้าหมายเพื่อนำผลการประเมินนั่นไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  การประเมิน การสอน ครู การประเมินการสอน 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม