Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 8 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 9 ก.ค. 20, 11:32 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ     
                 การอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรอง
                 กาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป ?” กลุ่มสาระการเรียนรู้
                 ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ
            (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้วิจัย    นางศรีปภัสร์   พงษ์เดชวัฒนาพร
ปีการศึกษา  2562

บทคัดย่อ

   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and  Development  :  R & D) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” จำนวน 10 เรื่อง แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)    
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พบว่า จากการที่นักเรียนอ่านไม่ออก การเขียนไม่ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย ส่งผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย แต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้เด็กนักเรียนสนใจในการอ่าน คือการใช้สื่อการสอนที่เร้าใจและน่าสนใจของนักเรียน มาเป็นอุปกรณ์ในการสอน โดยเกิดจากการเรียบเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการรู้เห็นของเด็ก และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนที่สามารถกระตุ้น ทำให้นักเรียนได้จดจำได้   ง่ายขึ้น
      2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SRI–MAA  Model  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สิ่งที่ส่งเสริมฝึกการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) S=Start - ขั้นจุดประกาย  2) R=Read - ขั้นอ่านขยายความรู้ 3) I=Imagination - ขั้นมุ่งสู่สืบสาน จินตนาการ 4) M=Mind map - ขั้นสรุปผ่านแผนผังความคิด 5) A=Apply - ขั้นพินิจประยุกต์ได้ และ 6) A=Assessment - ขั้นใช้หลากหลายประเมิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.92/94.03 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
      3. ผลการทดลองใช้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.908
      4. ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.52)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้