Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 8 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 9 ก.ค. 20, 11:32 น

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ     
                 การอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรอง
                 กาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป ?” กลุ่มสาระการเรียนรู้
                 ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ
            (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้วิจัย    นางศรีปภัสร์   พงษ์เดชวัฒนาพร
ปีการศึกษา  2562

บทคัดย่อ

   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and  Development  :  R & D) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” จำนวน 10 เรื่อง แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)    
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พบว่า จากการที่นักเรียนอ่านไม่ออก การเขียนไม่ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย ส่งผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย แต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้เด็กนักเรียนสนใจในการอ่าน คือการใช้สื่อการสอนที่เร้าใจและน่าสนใจของนักเรียน มาเป็นอุปกรณ์ในการสอน โดยเกิดจากการเรียบเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการรู้เห็นของเด็ก และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนที่สามารถกระตุ้น ทำให้นักเรียนได้จดจำได้   ง่ายขึ้น
      2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SRI–MAA  Model  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สิ่งที่ส่งเสริมฝึกการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) S=Start - ขั้นจุดประกาย  2) R=Read - ขั้นอ่านขยายความรู้ 3) I=Imagination - ขั้นมุ่งสู่สืบสาน จินตนาการ 4) M=Mind map - ขั้นสรุปผ่านแผนผังความคิด 5) A=Apply - ขั้นพินิจประยุกต์ได้ และ 6) A=Assessment - ขั้นใช้หลากหลายประเมิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.92/94.03 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
      3. ผลการทดลองใช้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.908
      4. ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.52)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้