Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้  (อ่าน 12 ครั้ง)
add

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 มี.ค. 20, 16:47 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา     นางสุมาลี  ฆังมณี  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
   โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์  สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปีการศึกษา  2562
บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) ทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4) แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (Dependent samples T–test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
   ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาในด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในทักษะการอ่าน และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัว มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ครูผู้สอนต้องการให้ใช้กระบวนการในการพัฒนาการอ่านมาใช้
   ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีสาระประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ ของชาวอำเภอปากพนัง คือ บ้านพ่อ อาชีพยั่งยืน สายน้ำสายชีวิต ล่องเรือปากพนัง คอนโดนกแอ่น ตลาดย้อนยุค ตลาดร้อยปี  แหลมตะลุมพุก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.96/81.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้
   ผลการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.00/84.38 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
   ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้              ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.92 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินทักษะการอ่าน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้
   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองปากพนัง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.53, S.D.=0.50)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้