Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร สืบเสาะหา
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร สืบเสาะหา  (อ่าน 13 ครั้ง)
add

การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร สืบเสาะหา

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 มี.ค. 20, 12:43 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย      นางสาวคมคาย  จันทจร
สังกัด      โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ปีที่พิมพ์   2563

บทคัดย่อ
   การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้บทเรียน
เครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จำนวน 33  คน จากห้องเรียน 1 ห้อง  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) บทเรียนเครือข่ายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยในการประเมิน 4.52   2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 12 แผน
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.50 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.27 – 0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 – 0.89  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependents Sample)
   ผลการวิจัยพบว่า
1.   บทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.02/78.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
2.   ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ 0.5228 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5228  หรือคิดเป็นร้อยละ  52.28
3.   คะแนนเฉลี่ยจากการใช้บทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.   ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนเครือข่ายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งเห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้