Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์   (อ่าน 1 ครั้ง)
Guest
นางสุธาทิพย์  ทิพยรักษ์
 

การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 1 ก.พ. 20, 12:05 น

ชื่องานวิจัย      การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
                        โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย      นางสุธาทิพย์  ทิพยรักษ์
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
       สังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ
ปีการศึกษา   2562

บทคัดย่อ
   การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  มีวัตถุประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สำหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ  จำนวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
จำนวน 32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือแบบ STAD  จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือแบบ STAD    เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้     t-test
   สรุปผลการวิจัย
   1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด มีนักเรียนได้ระดับผลการเรียนระดับคะแนน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไปน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด   และสาเหตุที่เป็นปัญหาทำให้นักเรียนไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน บทบาทครูผู้สอนมีมากเกินไป นักเรียนมักท่องจำจากหนังสือมาตอบ ไม่สามารถเขียนอธิบายวิเคราะห์ สังเคราะห์เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่เข้าใจในความคิดรวบยอดในการเรียนเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ทำให้ไม่สามารถสรุปเป็นความคิดของตนออกมาได้
   2. สามารถสร้างแผนทั้งหมดได้ 10 แผนและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 75.61/81.17  (E1/E2=75.61/81.17)
   3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ฯ โดยมีเพียงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 43.80 และ 68.80 ตามลำดับ
      คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย 29.06 และ32.46 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.57 รองลงมา คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.53

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้