Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 26 ครั้ง)
Guest
พิชญาภัค โนลา
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 พ.ย. 19, 10:52 น

ชื่อเรื่อง   รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย      นางสาวพิชญาภัค  โนลา

                บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

      รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามกระบวนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และแบบสำรวจข้อมูลผล   การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ

   ผลการศึกษา พบว่า
   1.   ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่า มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ กำหนดภาระงานและหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่วนด้านการดำเนินโครงการ (Do) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และมีการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมให้โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดประชุมและพัฒนาการดำเนินงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
      ส่วนผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า นักเรียนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขาทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนขาดความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   2.   ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงชึ้น
   3.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
   4.   ข้อเสนอแนะ
      4.1    ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้
      1)   ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      2)   ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3)   ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
      4)    ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
      5) ควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนหลักในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
   2.   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
      4.2   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
      1)    ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
      2)   ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
      3)   ควรส่งเสริมให้ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและมีมีประสิทธิภาพ
      4)   ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้