Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 23 ครั้ง)
Guest
พิชญาภัค โนลา
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 พ.ย. 19, 10:52 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย      นางสาวพิชญาภัค  โนลา

                บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

      รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามกระบวนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และแบบสำรวจข้อมูลผล   การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ

   ผลการศึกษา พบว่า
   1.   ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่า มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ กำหนดภาระงานและหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่วนด้านการดำเนินโครงการ (Do) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และมีการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า มีการส่งเสริมให้โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ จัดประชุมและพัฒนาการดำเนินงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
      ส่วนผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า นักเรียนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขาทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนขาดความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน และครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   2.   ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาพบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงชึ้น
   3.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
   4.   ข้อเสนอแนะ
      4.1    ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้
      1)   ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      2)   ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3)   ควรจัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
      4)    ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
      5) ควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนหลักในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
   2.   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
      4.2   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
      1)    ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
      2)   ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
      3)   ควรส่งเสริมให้ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและมีมีประสิทธิภาพ
      4)   ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ

 
Tags:  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้