Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 20 ครั้ง)
add

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 8 พ.ย. 19, 23:22 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย   นายอภิชาติ  ตั้งวันเจริญ
ปีที่พิมพ์เผยแพร่     2561

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 140 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางสำเร็จรูป Krejecie and Morgan กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้มาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75, 4.72 และ 4.50 ตามลำดับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .28 ถึง .83
ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .26 ถึง .74 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิด
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีค่าความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)


   ผลการวิจัยพบว่า
1.   ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า นักเรียนมีความต้องการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานจากความสนใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับคือ วัดพระธาตุหนองบัว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว งานบุญมหาชาติคุ้มวัดพระธาตุหนองบัว  สวนสาธารณะหนองบัว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง
ตลาดหนองบัว
2.   ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.04  และมีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.18  หรือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.04/86.18 โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80
3.   ผลการเปรียบเทียบการทดสอบภาคปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิดตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้