Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 20 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงาน
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 20 ต.ค. 19, 22:40 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง    ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา  สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1  (3ขวบ)  
ผู้ศึกษา    นางคำพูน  คุณภักดี
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม  
                  งค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษา  ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี
บ้านขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา นักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)    (2) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  จำนวน 10 เล่ม มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
   (1) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 81.92/82.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
   (2) ความพร้อมทางภาษาของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพทำให้นักเรียนมีความพร้อมทางภาษาสูงขึ้นจริง  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
นางสาวเกสรา บัวศรี
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 24 ต.ค. 19, 13:10 น

เรื่อง   :   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถ                                       ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี) 
ผู้รายงาน  : นางสาวเกสรา  บัวศรี    ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ                                                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีการศึกษา  :   2561

บทคัดย่อ

         รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้านก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้

       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ  3-4  ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  18  คนชาย  13   คน หญิง  5  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องมาจากผู้รายงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้น
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ จำนวน 36 กิจกรรม,แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน 36 แผน และ แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานโดยนำข้อมูล ไปหาค่าร้อยละค่า เฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบ  t-test (Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนและหลังได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมทั้งภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้

Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้