Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 12 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 19 ก.ย. 19, 10:39 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

 q*062[/photobucket]]ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสุภาวดี กิจเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
สังกัด โรงเรียนวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย 2559
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.63 แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น (rcc ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.678 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8540 การหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38/81.90 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7105 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.05
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.53 ,  = 0.50)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Guest
นัยนา คงพันธ์
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 21 ก.ย. 19, 23:10 น

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย ในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   นางนัยนา  คงพันธ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
                     โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
                     เขต 3
ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จำนวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละของการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย t-test Dependent samples 


ผลการศึกษา พบว่า
1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.57/87.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
      2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Tags:  เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้