Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 14 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 19 ก.ย. 19, 10:39 น

 q*062[/photobucket]]ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสุภาวดี กิจเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
สังกัด โรงเรียนวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย 2559
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.76 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.63 แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น (rcc ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.678 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8540 การหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.38/81.90 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7105 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.05
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.53 ,  = 0.50)

 
Guest
นัยนา คงพันธ์
 

Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 21 ก.ย. 19, 23:10 น

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย ในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   นางนัยนา  คงพันธ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
                     โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
                     เขต 3
ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จำนวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละของการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย t-test Dependent samples 


ผลการศึกษา พบว่า
1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดเสริมสร้างสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.57/87.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
      2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Tags:  เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้