Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > นางวรัญญา สุยะดุก
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน นางวรัญญา สุยะดุก  (อ่าน 7 ครั้ง)
add

นางวรัญญา สุยะดุก

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 ก.ย. 19, 11:17 น

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   : รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านการพูด โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ
   สำหรับเด็กปฐมวัย  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา    : นางวรัญญา  สุยะดุก
ปีการศึกษา    : 2560
   
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สำนะกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่าฃหารจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป็นรายทักษะและภาพรวมทักษะ และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป้นรายทักษะและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 12 คน โรงเรียนบ้านศรีป้าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด แผนการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาจากเด็กกลุ่มเดียว โดยมีการวัดผลก่อนการเรียนและหลังการเรียน (One Group Pretest – Posttest Series Design) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินทดสอบก่อนการทดลอง วัดและประเมินผลพัฒนาระหว่างการทดลอง และทดสอบหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ μ , σ , D และค่า t-test Dependent Sample  ผลการศึกษาพบว่า
   1. ผลการพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ จำแนกเป็นรายทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการพูดคำศัพท์ การบอกความหมายของคำ การพูดเป็นประโยค การพูดเล่าเรื่อง และภาพรวมทักษะทางการพูดทั้ง 4 ด้าน ปรากฏว่า เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการดีขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ทุกทักษะและภาพรวมดังนี้
      1.1 ทักษะทางการพูดด้านการพูดคำศัพท์ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.88, 2.12, 2.20, 2.23, 2.43, 2.58 และ 2.77 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม
      1.2 ทักษะทางการพูดด้านการบอกความหมายของคำ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.82, 2.05, 2.07, 2.18, 2.30, 2.48 และ 2.62 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
      1.3 ทักษะทางการพูดด้านการพูดเป็นประโยค เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.67, 1.97, 2.10, 2.27, 2.47 และ 2.65 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป้นส่วนใหญ่มีบางสัปดาห์มีผลพัฒนาทักษะคงที่ คือ สัปดาห์ที่ 3 (2.10) และสัปดาห์ที่ 4 (2.10)
      1.4 ทักษะทางการพูดด้านการพูดเล่าเรื่องราว เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.45, 1.80, 2.00, 2.12, 2.15, 2.30 และ 2.58 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
      1.5 ส่วนใหญ่ในภาพรวมทักษะทางการพูดทั้ง 4 ทักษะ เด็กมีผลการประเมินพัฒนาตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดี (สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่ 7) ดังนี้ 1.70, 1.98, 2.03, 2.16, 2.29, 2.46 และ 2.65 แสดงว่ามีผลพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรม 
   2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศรีป้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ ด้วยสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางการพูดคำศัพท์ จำนวนเด็ก 12 คน ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.58 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.42 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.42-2.58 = 1.83 คะแนน) ทักษะการพูดด้านการบอกความหมายของคำ ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.58 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.42 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.42-2.58 = 1.83 คะแนน) ทักษะทางการพูด้านการพูดเป็นประโยค ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 1.92 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.17 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.17-1.92 = 2.25 คะแนน) ทักษะทางการพูดด้านการพูดเล่าเรื่องราว ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 2.17 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.00 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (4.00-2.17 = 1.83 คะแนน) ส่วนภาพรวมทักษะทั้ง 4 ด้าน ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 11.92 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีผลการทดสอบเฉลี่ย 21.25 คะแนน แสดงว่าผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม (21.25-11.92 = 9.33 คะแนน) แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เด็กมีผลการพัฒนาทักษะดีขึ้น ทั้งรายทักษะและภาพรวมด้านการพูด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ df (n-1) = t(.01 , 11) = 2.718 ซึ่งค่า t ที่คำนวณได้ตามลำดับเป็นรายทักษะ และภาพรวมดังนี้ 2.630**, 1.730**, 2.440**, 1.287** และภาพรวม 0.850**

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้