Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   (อ่าน 1 ครั้ง)
Guest
นายภูวดล เฉลิมพล
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 6 ส.ค. 19, 23:46 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ชื่อผู้วิจัย : นายภูวดล  เฉลิมพล
ปีที่วิจัย : 2561
บทคัดย่อ
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประทาย  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  การสนทนากลุ่มของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนประทาย  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนประทาย  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนประทาย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แผนการจัดการเรียนรู้  ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  5) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนและ 6)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เน้นกระบวนการทำงานกลุ่ม  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานที่ได้มาจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  แปลกใหม่  มีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานประดิษฐ์ 
               2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ  ได้แก่  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  สาระหลัก  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และเงื่อนไขในการนำไปใช้  โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้  พีระมิด 7 ส ของภูวดล  เฉลิมพล  สู่นวัตกรรม  Puwadon Chalermpol's 7-Step Pyramid to innovation ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)  ขั้นตอนที่ 2  แสวงหาความรู้ (Seek knowledge)  ขั้นตอนที่ 3  สร้างระบบวิเคราะห์และออกแบบ ( Create Analysis and Design system)  ขั้นตอนที่ 4  สร้างสรรค์ชิ้นงาน (Create work)  ขั้นตอนที่ 5 เสนอผลงานและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  ( Creative Presentations and  criticisms) ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผล (Evaluation summary)และขั้นตอนที่ 7 ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ (Promote excellence)   เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จำนวน  30  คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.40/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
   3.  ผลการทดลองใช้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
   4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้