Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ผลงานวิชาการ  (อ่าน 6 ครั้ง)
Guest
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ
 

ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 5 ส.ค. 19, 06:49 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ  มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
                (ฉบับปรับปรุง 2560)
ผู้วิจัย         นางสุดชดาวรรณ  จำปาทอง
สถานศึกษา   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่วิจัย       2561

                                               บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ  มาตรฐานและตัวชี้วัด              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  2) นำเสนอแผ่นอธิบายตัวบ่งชี้คุณภาพ  มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  3)  สอบถามความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)  แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมาย คือ  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน  12  คน  และครูผู้สอน จำนวน 5  คน จากโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  ระยะที่  2  เพื่อนำเสนอแผ่นอธิบายตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสอบถามความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7  คน  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของการพัฒนา        ตัวบ่งชี้คุณภาพ   และผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  20  คน  ที่ใช้สอบถามความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของตัวบ่งชี้คุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิด  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยวิธีการสนทนากลุ่มระดมสมองร่วมกับกลุ่มเพื่อนครูที่ทำหน้าที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหัวข้อคุณภาพ ตัวแทนสิ่งบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น และเขียนสูตรคำนวณ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเป็นไปได้ของตัวแทนสิ่งบ่งชี้  ตัวบ่งชี้คุณภาพและสูตรคำนวณ ด้านแนวทางและวิธีการในการเก็บข้อมูลในสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด                    มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-5.00  สามารถนับคำนวณได้ตามหน่วยนับสูตรคำนวณที่ระบุอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.63-5.00  ตัวบ่งชี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.75-5.00  มีความถูกต้องในเนื้อหาของตัวบ่งชี้ที่นำมาใช้ใน             การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.63-5.00 
และผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของตัวบ่งชี้คุณภาพมีความเหมาะสมทุกตัวชี้วัด                          มีค่ามัธยฐานระหว่าง  3.50-5.00  และค่าพิสัยควอไทม์อยู่ระหว่าง  0.00-0.75  ซึ่งสรุปได้ว่าผ่าน             ทุกตัวบ่งชี้  และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
   2. ผลการเขียนแผ่นอธิบายตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ที่มีคำอธิบายรายละเอียดของตัวบ่งชี้คุณภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการทำความเข้าใจร่วมกันของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน  56 แผ่น
    3.  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง  2560)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   โดยสรุป  การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ทำให้ได้ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ใช้ในการวัดและประเมินผลนักเรียน   และสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ  สามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาสำหรับกลุ่มสาระอื่นๆ  ได้ทุกกลุ่มสาระ

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:  "sudcadavoon" 
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้