Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 12 ครั้ง)
Guest
นงค์รัตน์ มโนสงค์
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ก.ค. 19, 23:05 น

ชื่อผลงาน    : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย         : นางนงค์รัตน์ มโนสงค์
หน่วยงาน    : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา  : 2561
                                            บทคัดย่อ
       การศึกษาผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 คน ผ่านการพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ระยะเวลา 9 สัปดาห์ จำนวน 23 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดและแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
       1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/82.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
       2. ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 39.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25)

 
Tags:
Guest
นางนงค์รัตน์ มโนสงค์
 

Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 12 ก.ค. 19, 23:41 น

ชื่อผลงาน   : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย        : นางนงค์รัตน์ มโนสงค์
หน่วยงาน   : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา : 2561
                                                  บทคัดย่อ
       การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 3) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 4) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ครูที่สอนสังกัดเทศบาล ครูที่สอนสำนักงานเขตพื้นที่ ครูที่สอนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และครูที่สอนในกลุ่มเอกชน 2) เอกสารพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเอกสารการอ่านเชิงวิเคราะห์ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสถิติด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 4) กลุ่มประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ห้องเรียนจำนวน 108 คน และได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียนได้แก่ ชั้นป1/1 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 4) แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
       ผลการวิจัยพบว่า    
       1. สภาพและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยทั้งในภาพรวมของประเทศและสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากการที่ผู้เรียน มีทักษะการอ่านต่ำ ส่งผลให้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ต่ำไปด้วยและยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาด้วยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายการศึกษาสรุปได้ว่าการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพคนของประเทศชาติผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551การจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่านที่จะต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียได้อ่านตามขั้นตอนดังนี้ 1) อ่านจับใจความสำคัญ 2) คิดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน 3) ตัดสินใจเสนอทางเลือก 4) นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการสอน พบว่า การออกแบบที่เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ พบว่า การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1 ) วิเคราะห์เนื้อหา 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หลักการ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหรือบทอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะองค์ประกอบ สรุปความสำคัญของเรื่อง สามารถวิเคราะห์ถึงหลักการข้อคิด วิเคราะห์เชิงสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา การอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า การอ่านและการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ควบคู่กับ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจึงต้องสอนควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 พบว่าทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะที่สำคัญ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและงานอาชีพ
       2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนพบว่ารูปแบบการสอนประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ได้แก่ ระบบสังคม ระบบสนุบสนุนและหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 1. ขั้นการอ่าน เชิงสำรวจ (Survey ) 2. ขั้นการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน (Question) 3. ขั้นการอ่าน เพื่อหาคำตอบของคำถาม (Read) 4. ขั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Record ) 5. ขั้นการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน (Thinking) 6. ขั้นการเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติ (Decision Making) 7. ขั้นการตั้งใจนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง (Intention to Act) และผลการตรวจสอบพบว่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีมีดัชนีความสอดคล้อง รายข้อมีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อมีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00
      

Tags:
Tags:  

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้