Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 10 ครั้ง)
Guest
พิชญธิดา สมิง
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 18 มี.ค. 19, 22:56 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  จำนวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ           1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 2) การทดสอบค่า t – test 3) ค่าเฉลี่ย  และ 4) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.   
ผลการศึกษาพบว่า
   1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 83.38/84.83
   2.  ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 
Tags:
Guest
ajkoppy
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 20 มี.ค. 19, 14:41 น

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี   
จังหวัดราชบุรี
ผู้ประเมิน   นายอัศวิน  คงเพ็ชรศักดิ์
ปีที่ประเมิน    2560

บทคัดย่อ
   
การประเมินโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู สายงานผู้บริหารและผู้สอน จำนวน 40 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 191 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 191 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงการ  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จาก (1) ข้อมูลจากเอกสาร (Document) (2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม (3) ข้อมูลภาคสนาม (Field)      โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (Description Analysis) และการวิเคราะห์เชิงอธิบายความ (Explanatory Analysis)
ผลการประเมิน
1.   ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด     เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  จากการสัมภาษณ์บุคคลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า ก่อนเริ่มโครงการนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันทำให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงและสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น จึงควรมีการส่งเสริมในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน การป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถจำแนกประเภทของยาเสพติดได้ ดูแลสุขภาพทั้งทางกายและใจให้แข็งแรง มีความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
2.   ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พบว่า การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ในครั้งนี้ มีความพร้อมด้านสถานที่ งบประมาณ  บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา
3.   ด้านกระบวนการ ขั้นเตรียมการ และขั้นดำเนินงาน  พบว่า โครงการมีความพร้อม    และเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนขั้นประเมินผลและรายงาน  พบว่า อยู่ในระดับมาก      ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ พบว่า การจัดโครงการครั้งนี้ มีการเตรียมการเป็นอย่างดีทุก ๆ ด้าน ในขั้นตอนการดำเนินงาน พบว่า สามารถดำเนินการไปได้ตามขั้นตอน ในขั้นตอนประเมินผลและรายงาน พบว่า มีการประเมินผลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
4.   ด้านผลผลิต พบว่า โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด พบว่า มีระดับพฤติกรรมปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลในแต่ละด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย และด้านการเสริมสร้างผลงาน   จากการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ มีระดับพฤติกรรมปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอยู่ในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณ์บุคคล  ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับผลผลิต พบว่า กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งต่อ  ตัวครูและต่อนักเรียน  ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เกิดขึ้นทั้งต่อนักเรียน ต่อครูผู้รับผิดชอบโครงการและต่อชุมชน

Tags:
Guest
พิชญธิดา สมิง
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 21 มี.ค. 19, 09:50 น

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา
เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้รายงาน      พิชญธิดา สมิง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)
         กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา      2561
บทคัดย่อ
   การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ                1) พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน           3) ศึกษาทักษะการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  1) รายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา โดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) แบบประเมินทักษะการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา 4) แบบประเมินทักษะการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2   2) การทดสอบค่า t – test   3) ค่าเฉลี่ย    และ 4) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.   

ผลการศึกษาพบว่า
   1.  รายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นหลักสูตรที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา และใช้เทคนิคการประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการทำอาหาร                    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน   
   2.  ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา ของนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  นักเรียนมีทักษะการทำอาหารจากปลาช่อนแม่ลา ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาเพิ่มเติมสร้างสรรค์อาหารจากปลาช่อนแม่ลา เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้