Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 6 ครั้ง)
Guest
ประกิจ กิ่งทอง
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 มี.ค. 19, 13:47 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการทำวิจัย ในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ
ผู้วิจัย      นายประกิจ  กิ่งทอง
สังกัด      โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา 
ปีที่วิจัย      2560

                    การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการทำวิจัยในชั้นเรียน   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 2) ประเมินการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 3) ประเมินพฤติกรรมดำเนินงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ครั้งนี้ คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ในปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ  แบบตรวจสอบพฤติกรรม และแบบประเมินผลลัพธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      ผลการวิจัยพบว่า
               1.   การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัย  ในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา มีความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ            การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ วัสดุ  อุปกรณ์และอื่นๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเวลาและเนื้อหาสาระ และ  ด้านวิทยากร ตามลำดับ และเมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเวลาและเนื้อหาสาระ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ รองลงมา ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปทำการวิจัยในชั้นเรียนได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้  ด้านวิทยากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การปฏิบัติ รองลงมา คือ การสรุปประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การตอบข้อซักถามและการให้คำปรึกษา และด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือสื่อที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รองลงมา คือ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บรรยากาศโดยทั่วไปในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน ค่อนข้างกระชั้น ไม่สามารถควบคุมจนสามารถสรุปเล่มวิจัยในชั้นเรียนได้ เนื่องจากเวลาจำกัดทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม ปรึกษา ซักถามปัญหากับวิทยากรได้  ไม่มากนัก สถานที่ในการฝึกอบรมควรสลับมาเป็นที่โรงเรียนบ้าง เพื่อให้เห็นสภาพตามความเป็นจริง  ผู้เข้าร่วมโครงการยังขาดพื้นฐานด้านความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ และบรรยากาศในการประชุมบางช่วงเคร่งเครียดเกินไป ควรมีการผ่อนคลายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    2. การประเมินการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ครูผู้ปฏิบัติ  การสอนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ที่เข้ารับการอบรมโครงสร้างพัฒนาบุคลากรครู  ผู้ปฏิบัติการสอนในการทำวิจัยชั้นเรียน มีการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับ   การอบรม พบว่า ครูผู้ปฏิบัติ การสอนมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ที่ตั้งไว้ร้อยละ 87.47 หลังผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนการทำวิจัยในชั้นเรียน  ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น
      3. การประเมินพฤติกรรมดำเนินงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมดำเนินงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้เข้ารับการประชุม  เชิงปฏิบัติการ ประเมินตามแบบรายงานการดำเนินงานการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติการสอน        โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ได้เท่ากับ 100% ซึ่งถือว่าผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ แสดงว่าครูผู้ปฏิบัติการสอนมีการนำเสนองานวิจัยทุกท่าน
                4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา พบว่าผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ที่จัดทำขึ้นจำนวน 15 เรื่อง เมื่อนำมาให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้