Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงาน
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 9 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 7 มี.ค. 19, 03:51 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ 4) ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
   ผลการวิจัย  พบว่า   
      1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย  ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้ผู้เรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีน้อย
      2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “DURET  Model”  มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกทักษะ และการขยายผล ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ทำให้เข้าใจชัดเจน (Demonstrate to : D)  2) ขั้นที่ 2 กระตุ้น ส่งเสริม สนันสนุน (Urge  :  U) 3) การฝึกทักษะ (Rehearsal : R)  4) การฝึกฝนพัฒนาทักษะ (Experienced : E) และ 5)ประเมินทักษะ (Testing : T) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
      3. ผลทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/82.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
      4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย หลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.51)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้