Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน โนนโพธิ์ศรีวิท
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน โนนโพธิ์ศรีวิท  (อ่าน 6 ครั้ง)
add

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน โนนโพธิ์ศรีวิท

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 23 ธ.ค. 18, 11:43 น

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ผู้ศึกษา      นายบุญจันทร์  มูลกัน
หน่วยงาน   โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านโนน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์    2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น 303  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 136 คน และนักเรียน จำนวน 136  คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง               โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัย ส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมาก 
2. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมห้องเรียนจริยธรรม              ตามลำดับ
3. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม ตามลำดับ
4. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 กิจกรรม เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตามลำดับ
5. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการ
5.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพฤติกรรม พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ
5.2  ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ข้อ  9 สามารถนำความรู้จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ข้อ 5  การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม และข้อ  8 สามารถนำความรู้                จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ 

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้