Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 41 ครั้ง)
Guest
อันธิฌา ขาวแสง
 

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 29 ส.ค. 18, 18:51 น

ชื่อเรื่อง   :   รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา   สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ล้อมรั้วด้วยรัก  ฟูมฟักด้วยใจ”
ผู้เขียน    :   นางอันธิฌา  ขาวแสง
ตำแหน่ง :   ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
        
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เพื่อหาประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  ความรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  “ ล้อมรั้วด้วยรัก  ฟูมฟักด้วยใจ” 
   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 125  คน
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ”    แบบประเมินคุณภาพของหนังสือ
เสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ” โดยผู้เชี่ยวชาญ  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาก่อนและหลังการอ่านหนังสือ ที่มีค่าความเชื่อมั่น  0.78   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์เสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ” ที่มีค่าความเชื่อมั่น .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
add
Re : ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 31 ส.ค. 18, 20:41 น

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผู้รายงาน      นางสาววิไลลักษณ์   ชุมสิงห์
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ปีการศึกษา     2560
บทคัดย่อ
 
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน
30 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบตัวเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.76  ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.87 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test  แบบ  Dependent  Samples)
      ผลการศึกษา พบว่า
      1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.26/85.43 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
      2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก


Tags:
Guest
นางวิไลลักษณ์ ชุมสิงห์
 

Re : ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 1 ก.ย. 18, 21:06 น

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ผู้รายงาน      นางสาววิไลลักษณ์   ชุมสิงห์
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ปีการศึกษา     2561
บทคัดย่อ
 
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน
30 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบตัวเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.76  ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.87 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test  แบบ  Dependent  Samples)
      ผลการศึกษา พบว่า
      1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.26/85.43 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
      2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


Tags:
Tags:  

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้