Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 57 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 17 ส.ค. 18, 23:11 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย   นางสิริมณฑน์  กัลยาณรักษ์
ปีที่ทำวิจัย    2559

บทคัดย่อ

   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ จำนวน 8 ชุด แบบวัดความสามารถในการจับใจความ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และ t-test แบบ  Dependent - Samples

สรุปผลการวิจัย
 1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.16/84.79 สูงกว่าเกณฑ์  80/80 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.39  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันและร่วมมือกันในการเรียน  มีความสามารถในการจับใจความมากขึ้น  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น นักเรียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้  และสามารถทำกิจกรรมแต่ละชุดได้ทันตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.56, 4.53 และ 4.44 ตามลำดับ 

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 22 ส.ค. 18, 12:35 น

งานวิจัย      การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย      นางเสาวนีย์   จิอู๋
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำการวิจัย         2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระหว่างเล่นเกมการศึกษาและหลังเล่นเกมการศึกษาโดยรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เกม ใช้เวลาเกมละ 30 นาที แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษาจำนวน 30 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )  เท่ากับ 85.62  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( ) เท่ากับ 90.55  ส่วนผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

 q*062

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 22 ส.ค. 18, 12:41 น

งานวิจัย      การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย      นางเสาวนีย์   จิอู๋
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำการวิจัย         2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระหว่างเล่นเกมการศึกษาและหลังเล่นเกมการศึกษาโดยรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เกม ใช้เวลาเกมละ 30 นาที แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษาจำนวน 30 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )  เท่ากับ 85.62  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( ) เท่ากับ 90.55  ส่วนผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

Tags:
Guest
นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #3: 2 ม.ค. 19, 22:39 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
ชื่อผู้ศึกษา   อมรรัตน์  นุ่มปาน ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา 2559

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ที่มีประสิทธิภาพ  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ก่อนและหลังเรียน  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1  มีนักเรียน จำนวน  39  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20  แผน  2.  ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าทดสอบที (t-test Dependent Group)
   ผลการศึกษาพบว่า
     1.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.99/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
   2.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29
Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้