Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 65 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 17 ส.ค. 18, 23:11 น

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย   นางสิริมณฑน์  กัลยาณรักษ์
ปีที่ทำวิจัย    2559

บทคัดย่อ

   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ จำนวน 8 ชุด แบบวัดความสามารถในการจับใจความ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และ t-test แบบ  Dependent - Samples

สรุปผลการวิจัย
 1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.16/84.79 สูงกว่าเกณฑ์  80/80 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.39  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันและร่วมมือกันในการเรียน  มีความสามารถในการจับใจความมากขึ้น  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น นักเรียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้  และสามารถทำกิจกรรมแต่ละชุดได้ทันตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.56, 4.53 และ 4.44 ตามลำดับ 

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
add
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 22 ส.ค. 18, 12:35 น

งานวิจัย      การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย      นางเสาวนีย์   จิอู๋
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำการวิจัย         2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระหว่างเล่นเกมการศึกษาและหลังเล่นเกมการศึกษาโดยรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เกม ใช้เวลาเกมละ 30 นาที แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษาจำนวน 30 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )  เท่ากับ 85.62  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( ) เท่ากับ 90.55  ส่วนผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

 q*062

Tags:
add
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 22 ส.ค. 18, 12:41 น

งานวิจัย      การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย      นางเสาวนีย์   จิอู๋
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำการวิจัย         2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ระหว่างเล่นเกมการศึกษาและหลังเล่นเกมการศึกษาโดยรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เกม ใช้เวลาเกมละ 30 นาที แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษาจำนวน 30 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบหลังการใช้เกมการศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 นำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )  เท่ากับ 85.62  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( ) เท่ากับ 90.55  ส่วนผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

Tags:
Guest
นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
 

Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #3: 2 ม.ค. 19, 22:39 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
ชื่อผู้ศึกษา   อมรรัตน์  นุ่มปาน ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา 2559

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ที่มีประสิทธิภาพ  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ก่อนและหลังเรียน  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1  มีนักเรียน จำนวน  39  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20  แผน  2.  ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าทดสอบที (t-test Dependent Group)
   ผลการศึกษาพบว่า
     1.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.99/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
   2.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29
Tags:
Tags:  

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้