Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 52 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 14 ส.ค. 18, 22:11 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อผลงาน   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท
                และอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
                ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ผู้วิจัย      นางสาวอัจฉรา  ไชยขันธุ์
ปีที่พิมพ์   2561

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 2  โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 43 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.81 ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.69 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (K.R.20) เท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent Samples)


ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก มีค่าเท่ากับ 0.6391 ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.91
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก


กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
นางสาวดาริกา มงคลใหม่
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 20 ส.ค. 18, 09:56 น

เรื่อง         การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2
                 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
ผู้รายงาน      นางสาวดาริกา  มงคลใหม่
ปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อ
    การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ         1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ    ซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  2/3  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 37  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียนเรียงความ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  จำนวน 10 แผน   2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 ชุด มีจำนวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเรียงความ  เป็นแบบทดสอบอัตนัย  จำนวน 1 ฉบับ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test  
   ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.29/84.95  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถ     ในการเขียนเรียงความหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา   ภาษาไทย  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53)

Tags:
Guest
นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 2 ม.ค. 19, 22:46 น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
ชื่อผู้ศึกษา   อมรรัตน์  นุ่มปาน ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา 2559

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ที่มีประสิทธิภาพ  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ก่อนและหลังเรียน  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1  มีนักเรียน จำนวน  39  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20  แผน  2.  ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าทดสอบที (t-test Dependent Group)
   ผลการศึกษาพบว่า
     1.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.99/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
   2.  ชุดการสอน  เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สนุกกับคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #3: 21 ก.พ. 19, 11:31 น

ชื่อเรื่อง           การจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ  ประกอบแผนผังความคิด
         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ชื่อผู้เสนอผลงาน     นางจารุวรรณี  แพร่ศรีสกุล
ตำแหน่ง                  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  
ปีการศึกษา              2559

บทคัดย่อ
   การจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด สำหรับนักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80           2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อนและหลังเรียน 4)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 คน      ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด จำนวน 1 เล่ม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน จำนวน 2 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t-test  
   ผลการศึกษา พบว่า
   2.1  ผลการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.84/ 83.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด
   2.2  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบแผนผังความคิด มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5200 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 52.00
   2.3    ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   2.4   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ  ประกอบแผนผังความคิด  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.45)  

Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้