หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)  (อ่าน 1945 ครั้ง)
Guest
นางจิตตมาส เขตคาม
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 มิ.ย. 15, 06:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
                 เทศบาล 1(บ้านบัวใหญ่)
ผู้ศึกษา       นางจิตตมาส  เขตคาม  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านบัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์     พ.ศ. 2558

   การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการ และศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ดำเนินงานพัฒนาปีการศึกษา 2557 ใน 2 วงรอบ วงรอบละ 1 ภาคเรียน มีขั้นตอนวงรอบ  คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  การสังเกตผล  และการสะท้อนผล  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูหมู่บ้าน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 648 คน  กลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
      1. กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้นำรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการวางแผน  ในวงรอบที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาจำนวน 13 กิจกรรม คือ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมวันแห่งความรัก  กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน  กิจกรรมเสียงธรรมตามสายปลุกกายใจให้ตื่น  กิจกรรมปลูกวินัยใช้จ่ายด้วยปัญญา เก็บรักษาด้วยการออม  กิจกรรมสัตย์สัญญา  กิจกรรมวัดในโรงเรียน  กิจกรรมครูหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมบทร้อยกรองเพื่อชาติไทย  กิจกรรมสอนเสริมด้วยหนังสือนิทาน  และกิจกรรมโรงงานผลิตคนดี  ส่วนในวงรอบที่ 2 ได้ปรับปรุง เพิ่มความเข้มของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมและทุกขั้นตอน (2) ขั้นการปฏิบัติตามแผนในวงรอบที่ 1 ได้ดำเนินงานตามแผนโดยใช้กลยุทธ์ 13 กิจกรรม  ตลอดภาคเรียนที่ 1 วงรอบที่ 2  ยังคงใช้กลยุทธ์ทั้ง 13 กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 โดยเพิ่มความเข้มของการพัฒนา  การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรม (3) ขั้นการสังเกตผล ในวงรอบที่ 1 ที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม  การสังเกต  และการสัมภาษณ์ พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่นักเรียนบางคนยังขาดวินัย  มาโรงเรียนสาย ในวงรอบที่ 2 จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า  นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย และด้านความเป็นไทย  นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการแสดงความเคารพต่อพระประธาน  เคารพสถาบันเคารพครู และเคารพกันและกัน แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ  เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ได้แสดงออกด้วยท่าทีความเป็นกัลยาณมิตร  ส่งผลให้ไม่มีการทะเลาะวิวาท สร้างความพึงพอใจแก่ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชน (4) ขั้นการสะท้อนผล ในวงรอบที่ 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องมาจากบางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด นักเรียนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยังขาดการบูรณาการไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง วงรอบที่ 2 นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับมากขึ้น โดยเฉพาะด้านความมีวินัย และด้านความเป็นไทย  ทำให้ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับบุคคลอื่นอีก รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
      2. ผลการดำเนินงานพบว่า  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 การดำเนินงานกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และสิ้นภาคเรียนที่ 2 พบว่า  การดำเนินงานกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่ผ่านเกณฑ์พัฒนา  ส่วนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ ได้แก่  ด้านความมีน้ำใจ ด้านความเป็นไทย ด้านการบริโภคด้วยปัญญา ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และด้านความมีวินัย  รวมทั้ง
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์พัฒนาที่กำหนดไว้
    ทั้งนี้จากการพัฒนาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดเกิดขึ้นในตัวนักเรียนอยู่ในระดับสูงมากขึ้น เป็นผลให้เกิดการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น สร้างความมั่นคง และสงบสุขของสังคมโดยรวมต่อไป
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  "คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน" 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม