หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูัวิทยาศาสตร์  (อ่าน 2539 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 พ.ค. 15, 13:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่องานวิจัย     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
                  คอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้วิจัย         นางสาววฤณภา  เทียมสองชั้น
ปีที่ทำการวิจัย   2557

                                บทคัดย่อ
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยkศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
2)  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด 
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม  3)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็มและ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  35  คน  กำลังศึกษาอยู่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล  7  รถไฟสงเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 
1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลอง  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  จำนวน  9  แผน  รวม  18  ชั่วโมง  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบันทึกประจำวันของผู้วิจัย  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ 
3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผลการวิจัยพบว่า
            1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สามารถสรุปขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
                  1.1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                         ประกอบด้วย  การทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมโดยใช้คำถาม  ภาพ  เพลง  บทความ  ข่าว  กิจกรรม  และการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยเขียนบนกระดาน
                  1.2  ขั้นสอน  ประกอบด้วย
                         1.2.1  ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา  เป็นขั้นที่กำหนดสถานการณ์ปัญหาโดยใช้ภาพ  คำถาม  สถานการณ์  และการใช้สื่อที่หลากหลาย  มีการเสนอคำตอบรายบุคคล
                         1.2.2  ขั้นการไตร่ตรอง  เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตรวจสอบ  พิจารณาคำถามหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วยเหตุผล  เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบคำตอบร่วมกัน  โดยใช้ใบความรู้  ใบงาน  หรือใบกิจกรรม  เป็นหลักใน
การพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปว่าคำตอบใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
                         1.2.3  ขั้นสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  ครูกำหนดประเด็นคำถามหรือประเด็นการอภิปราย  แล้วมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่  โดยอาศัยความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว  จากนั้นนักเรียนสร้างความรู้ขึ้น
ภายในกลุ่มตนที่ทุกคนในกลุ่มยอมรับร่วมกัน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
                  1.3  ขั้นสรุป  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนโดยใช้คำถาม  เพื่อให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด  และหลักการที่ชัดเจนถูกต้อง  นักเรียนสรุปเนื้อหาลงใน
สมุดงาน  และทบทวนความรู้โดยการทำใบงาน
             2.  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า  มีนักเรียนจำนวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.85  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนoเต็ม 
            3.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า  มีนักเรียนจำนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71  ของนักเรียนทั้งหมด
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม 
            4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์อยู่ในระดับมาก  (  = 4.23, S.D. = 0.93)







« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ส.ค. 15, 09:37 น โดย warinnapa1881 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม