หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สมศ. เผย ร่าง KPI รอบสี่ ดึงครู-ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม ชี้ข้อดี-ข้อเสีย หวังยกระดับมาตร  (อ่าน 237 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 ธ.ค. 13, 22:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สมศ. เผย ร่าง KPI รอบสี่ ดึงครู-ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ชี้ข้อดี-ข้อเสีย หวังยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
สม ศ. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. ได้เปิดตัว (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เพื่อให้ต้นสังกัดและสถานศึกษาทุกระดับประชาพิจารณ์ สมศ. พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไป โดยเดินหน้าโรดโชว์ประชาพิจารณ์ ร่างตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ ทั่วประเทศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า ก่อนครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒ ปี สมศ. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดกรอบแนวคิดหลักของการพัฒนา เพื่อเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดนิยามและเป้าหมายคุณลักษณะของศิษย์ในอนาคต ประกอบด้วยคุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ คือต้องเป็นคนเก่ง ดี งาม

“ที่ผ่านมา สมศ. มีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินฯ เช่น ยากไป ง่ายไปได้มาตรฐานจริงหรือไม่ ทำไมต้องประเมิน ในการจัดทำตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกนั้น จัดทำขึ้นภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นในการจัดทำตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) สมศ. พยายามเชิญทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขร่างฉบับนี้ก่อนที่จะนำมาใช้จริงในรอบสี่ กรอบที่ใช้กำหนดตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประกอบด้วยหลักการ ๕ ประเด็น คือ (๑) ตัวบ่งชี้อิงจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ๓ มิติ คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (๓) ให้น้ำหนักกับการประเมินผลผลิตและผลกระทบตามพันธกิจของสถานศึกษา (๔) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าเอกสาร (๕) ให้มีความเหมือนและเชื่อมโยงระหว่างการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตัว บ่งชี้ฯ รอบสี่นี้ ยังคงแบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จะมีตัวบ่งชี้เท่ากัน คือ ๒๐ ตัวบ่งชี้ ให้ครอบคลุม ๗ ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพศิษย์ ๔ ตัวบ่งชี้, คุณภาพครู-อาจารย์ ๔ ตัวบ่งชี้, การบริหารและธรรมาภิบาลสถานศึกษา ๔ ตัวบ่งชี้, ความสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชน ๒ ตัวบ่งชี้, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒ ตัวบ่งชี้, อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้ และ มาตรการส่งเสริม ๒ ตัวบ่งชี้

“หากศึกษาในรายละเอียดจะเห็นว่าสาระสำคัญส่วนใหญ่ ยังอิงมาจากตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม แต่สิ่งที่จะช่วยให้ลดเวลา ลดความซ้ำซ้อนต่อตัวผู้ประเมิน และสถานศึกษา ในรอบสี่ สมศ. จะให้ความสำคัญกับการประเมินที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ มากกว่าหลักฐานที่เป็นเอกสารข้อมูลย้อนหลังไป ๓ ปี อันจะช่วยให้ครู อาจารย์ สถานศึกษาเอง ลดความเครียด ความกังวลในการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เป็นเอกสาร เนื่องจาก สมศ. จะเข้าไปประเมินอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี ทำให้การจัดเก็บอาจมีการตกหล่นได้ ดังนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็จะช่วยลดภาระด้านการเขียนรายงานได้ และลดปัญหาที่ว่า การไปประเมินของ สมศ. นั้นไปแย่งเวลาครู อาจารย์ ไปจากห้องเรียน”

ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่าการประกาศตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ล่วงหน้า ๒ ปีนั้น จะทำให้ ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา มีเวลาที่จะศึกษารายละเอียดร่างตัวบ่งชี้รอบสี่อย่างถี่ถ้วน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้กลับมายัง สมศ. ถึงข้อดี ข้อด้อย สิ่งใดที่ควรคงไว้ สิ่งใดที่ควรเพิ่มเติมเข้าไป อันช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย

“สมศ. พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ครู อาจารย์ และสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับการประเมิน หากมีข้อใดที่คิดว่าควรตัดออก หรือสิ่งใดควรเพิ่มเติม เพื่อให้ตัวบ่งชี้ รอบสี่เป็นตัวบ่งชี้ที่ทุกฝ่ายยอมรับ มีความเข้าใจตรงกัน อันจะช่วยให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยกันทุกฝ่าย เพราะการประเมินคุณภาพการศึกษานั้น เป็นการสะท้อนภาพความจริงให้กับสถานศึกษาได้ทราบถึงระดับคุณภาพของตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคุณภาพศิษย์ ไม่เพียงเท่านั้น สมศ. ได้มีการสื่อสารในหลากหลายช่องทางถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินของ สมศ. ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเข้าศึกษาต่อ ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายนี้ได้นำผลการประเมินไปพิจารณาเข้าเรียนอย่างกว้างขวาง จะช่วยกระตุ้นให้สถานศึกษาที่ไม่พร้อมรับการประเมินเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองขึ้นได้ทางหนึ่งด้วย”

ศ.ดร.ชาญณรงค์ ทิ้งท้ายว่า สมศ. จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในอีก ๓ พื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดตรัง และ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดพะเยา และกำหนดสิ้นสุดรับข้อเสนอแนะภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  สมศ  การศึกษา  KPI 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม