หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กระทรวงการคลัง มอบรางวัล “เกียรติแห่งวายุภักษ์” เชิดชู 8 คบจ. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554  (อ่าน 274 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 ก.พ. 12, 16:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) อีก 18 แห่งที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “คบจ. สานต่อนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคต่อไปในอนาคต

กระทรวงการคลัง ได้จัดพิธีมอบรางวัล “เกียรติแห่งวายุภักษ์” ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ คบจ. ที่ได้ดำเนินการโครงการตามมติที่ประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือนโยบายกระทรวงการคลังด้านอื่นๆ โดยในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล “เกียรติแห่งวายุภักษ์” ให้กับ คบจ. ดีเด่นระดับประเทศ โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมี คบจ. ที่ได้รับรางวัล รวมถึงตัวแทน คบจ. จากทั่วประเทศ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รางวัล “เกียรติแห่งวายุภักษ์” แบ่งการมอบรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัล คบจ. ดีเด่น ระดับเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภท “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน” ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 9 โครงการ และประเภท “โครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดฯ” มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 9 โครงการ เช่นกัน

คบจ. ดีเด่น ระดับประเทศ มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล คบจ. ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็น โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ รางวัลที่ 1 โครงการ คบจ. บูรณาการแก้ไขปัญหา ความยากจนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก คบจ. พิษณุโลก รางวัลที่ 2 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสให้แก่ลูกหนี้นอกระบบจังหวัดเชียงราย จาก คบจ. เชียงราย รางวัลที่ 3 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีปัญหาหนี้นอกระบบ จาก คบจ. จันทบุรี และรางวัลชมเชย โครงการติดตามผลและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) จาก คบจ.นราธิวาส
โครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ รางวัลที่ 1 คบจ. พิษณุโลก จากโครงการขยายโอกาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงปลอดสารเพื่อการส่งออกพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2554 รางวัลที่ 2 คบจ. สงขลา จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รางวัลที่ 3 คบจ. สกลนคร จากโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมแดง ข้าวหอมนิลของเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดสกลนคร และรางวัลชมเชย คบจ. สุราษฎร์ธานี จาก โครงการส่งเสริมการแปลงขยะเป็นสินทรัพย์ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านนิคม

นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด หรือ คบจ.มาก ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบของ คบจ. ที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัดของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องจาก คบจ.จะเป็นเสมือนตัวกลางในการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค โดยเน้นรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยกัน ทั้งนี้ภาระ หน้าที่ และบทบาทของ คบจ.จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านและอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือ สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คบจ. จะช่วยให้โครงการต่างๆ สามารถทำให้เป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ คนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ จึงฝากให้ คบจ.ในแต่ละจังหวัดดำเนินโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัด และแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและจังหวัดของท่านให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ตามคำขวัญที่ว่า “คบจ.สานต่อนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน”

ทั้งนี้ การมอบรางวัล “เกียรติแห่งวายุภักษ์” ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “สานต่อนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” ซึ่งการตัดสินรางวัลดังกล่าว มีเกณฑ์การตัดสินสำคัญได้แก่.การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ความสำเร็จ และความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจน ความเหมาะสมในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการต่างๆ.ทั้งนี้ คบจ. ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ จะได้รับ รางวัลโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ส่วนรางวัลดีเด่นในระดับเขต จะได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  รางวัล กระทรวงการคลัง 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม