หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 26 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 ก.พ. 22, 13:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย   นางสาวประภาพร  ชุมพล
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา   โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่จัดทำ   2562

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด    การเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        (3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ (3.1) พัฒนาการด้านทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน               (3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน     35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (2) แบบประเมินความสามารถด้านทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที แบบ dependent Sample และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับ      แอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PLSAE Model) มีองค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา            4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะ    ที่จำเป็น (Preparation : P) (2) ขั้นเรียนรู้และเชื่อมโยง (learning  and Elaboration : L) (3) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ (Sharing : S) (4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Apply : A) (5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) 4) การวัดและประเมินผล 5) ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PLSAE Model) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/81.53 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
   3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PLSAE Model) พบว่า (3.1) หลังการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PLSAE Model) นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีพัฒนาการสูงขึ้นโดยระยะก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 34.57 ระยะระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.39 และระยะหลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.53 (3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ      การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (x-bar= 4.76, S.D. = 0.58)


   


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม