Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผงานทางวิชาการ  (อ่าน 28 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 17 ต.ค. 21, 20:14 น

ชื่อเรื่อง:   รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผู้รายงาน:   ดร.สรรนภา  แน่นหนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
คำสำคัญ:   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารสถานศึกษา, การประเมินโครงการ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model)และ 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนทพาราม ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้แทนจากองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูและบุคลากร และผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนบุคคล   ในชุมชนใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและการเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรมาเป็น       กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
   ผลการประเมินโครงการพบว่าด้านบริบทในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้ 2) ผู้ร่วมดำเนินโครงการตระหนักในความสำคัญของการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 4) ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชนและ 4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย ด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ 2) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 3) มีระบบการนิเทศกำกับติดตามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 4) มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 3) มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานขั้นตอนวิธีการจัดทำโครงการ 4) ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและ 5) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ
                 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าโดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับ   มากที่สุดและเมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนมีความสุขรักครอบครัวและชุมชน 2) นักเรียนรักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) นักเรียนให้ความเคารพบิดามารดา ครูและญาติผู้ใหญ่ 4) นักเรียนเต็มใจช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยไม่ดูดาย 4) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน  5) นักเรียนไม่เรียกร้องอยากได้ในสิ่งของที่ผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ และ 6) นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 2)นักเรียนชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน 3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า 4) นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น 5) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่างๆ และ  6) นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามที่ต้องการได้  ด้านผลสำเร็จของโครงการมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) ผู้ปกครอง     มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้นักเรียน 2) ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 3) ท่านต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 4) สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ 5) นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ 6) นักเรียนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข           

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:  รายงานการประเมินโครงการบริหารสถานศึกษา 
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้