Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ผลงานวิชาการ  (อ่าน 56 ครั้ง)
Guest
ทองมัน สิทธิกัน
 

ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 22 ส.ค. 21, 03:59 น

ชื่อเรื่อง         การบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model)
                 สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ผู้วิจัย                 ทองมัน  สิทธิกัน  
ปีที่วิจัย   2562  

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 2) เพื่อออกแบบ และสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงาน  นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ       1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง โดยดำเนินการระดมความคิด (Brain storming) ร่วมกับคณะครู จำนวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 2. สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ประกอบด้วย 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง จากผลการระดมความคิดและผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.2 การตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 3. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน และคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องของโรงเรียน จำนวน 19 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน และ 4. ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 444 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบบันทึกการประชุม เพื่อพิจารณาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องของโรงเรียนในองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง 5 ด้าน         2) แบบบันทึกผลการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องใช้เกณฑ์การพิจารณาเชิงประจักษ์      3) แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96, .95, .97 และ.96  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
   สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) พบว่า เกิดจากปัญหาหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
       1) ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ครูไม่เข้าใจหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักเรียน ทั้งการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลภายในโรงเรียนไม่สม่ำเสมอขาดการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า กระบวนการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตร ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การผลิตสื่อยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนยังมีน้อย การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการดูแลไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                     การบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง พบว่า มีความตรงและมีความเหมาะสมมากสำหรับนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ในภาพรวม พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า 1) ด้านการบริหารสถานศึกษา พิจารณาตามองค์ประกอบพบว่า ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบทุกด้านเท่ากันในทุกองค์ประกอบคือนโยบาย วิชาการ งบประมาณและการบริหารทั่วไป 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น้อยที่สุด คือ หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ น้อยที่สุด คือ คือ การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดตามและขยายผล น้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       5) ด้านผลลัพธ์ /ภาพความสำเร็จ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และบุคลากรของสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ ผู้เรียน
   ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงาน นักเรียน และผู้ปกครองโดยภาพรวมที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาแบบมลายู โมเดล (MELAYU Model) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะทำงาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

   

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้